Jesteś tutaj: Prawo administracyjne
Oferta Kancelarii dotyczy szeroko rozumianego prawa administracyjnego materialnego oraz proceduralnego i obejmuje w szczególności sprawy z zakresu niżej wymienionych dziedzin prawa:

• prawo budowlane,
• prawo ochrony środowiska,
• prawo wodne,
• prawo geologiczne i górnicze,
• gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne,
• prawo drogowe,
• prawo zamówień publicznych.


W omawianej dziedzinie Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujący sposób:

• reprezentuje Klientów w sprawach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
• sporządza wnioski inicjujących postępowania administracyjne oraz wnioski i stanowiska strony w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
• występuje w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych,
• zaskarża decyzje administracyjne, uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego, sporządza skargi na bezczynność organów administracji publicznej, wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.