Jesteś tutaj: Prawo cywilne
Kancelaria świadczy pomoc prawną m. in. w następujących sprawach z zakresu prawa cywilnego:

• o ochronę dóbr osobistych,
 • • zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych (sprawy o ubezwłasnowolnienie)
 • • uznania za zmarłego,
 • • skutków wadliwie złożonych oświadczeń woli,
 • • nabywania, wykonywania i utraty prawa własności (np. zasiedzenie, zarząd nieruchomością wspólną, zniesienie współwłasności nieruchomości czy gospodarstwa rolnego),
 • • użytkowania wieczystego,
 • • ustanawiania oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych np. służebności gruntowych i osobistych, zastawu, hipoteki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • • wykonywania zobowiązań,
 • • bezpodstawnego wzbogacenia,
 • • uznania czynności za bezskuteczną bądź nieważną,
 • • dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych np. wypadków komunikacyjnych (odszkodowania, renty, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę)
 • • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy np. w zakresie kary umownej, odstąpienia od umowy, zwrotu zadatku, zawarcia umowy przyrzeczonej,  rękojmi i gwarancji, itp.,
 • • negocjowania, opiniowania i przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, takich jak w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, itp.,
 • • dochodzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
 • • windykowania należności (w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym, zastępstwo w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym).