Jesteś tutaj: Prawo handlowe
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie ich tworzenia oraz bieżącej działalności, w tym m. in. świadczy usługi w zakresie następujących spraw:

• wpisu przedsiębiorcy do właściwych rejestrów/ewidencji (KRS, EDG),
• opracowywania  projektów aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów,
• organizowania zebrań wspólników oraz posiedzeń organów kolegialnych (np. posiedzenia zarządu),
• przygotowywania dokumentacji zgromadzeń wspólników, projektów uchwał organów zarządzających i nadzorczych, projektów regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i jego organów (np. protokół zwyczajnego/nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, protokół z posiedzenia zarządu, regulamin zarządu/rady nadzorczej, etc.);
• prowadzenia obsługi prawnej czynności nabywania i zbywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także nabywania i zbywania udziałów w spółkach,
• prowadzenia  postępowania w zakresie rozwiązania i likwidacji spółki oraz wykreślenia z właściwego rejestru,
• negocjowania, opiniowania i przygotowywania projektów umów handlowych,
• monitorowania zmian przepisów prawnych dotyczących branż, w których działają nasi Klienci,
• prowadzenia szkoleń dla pracowników w kwestiach dotyczących aspektów prawnych i obowiązujących przepisów prawa.