Jesteś tutaj: Zastepstwo prawne
Reprezentacja Klientów Kancelarii obejmuje:

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi (w tym Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym),
• sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, skargi, skargi kasacyjne, etc.)
• pomoc w windykowaniu należności (w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym, prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym),
• reprezentowanie Klientów w sprawach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
• sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz wniosków i stanowiska strony w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
• występowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,
• zaskarżanie decyzji administracyjnych, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego, skargi na bezczynność organów administracji publicznej, wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.