Zwrot kar za przekroczenie nacisku osi.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 marca 2019 r. o sygn. C-127/17 uznał, że Polska, nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń na poruszanie się po drogach pojazdów o nacisku 11,5 t/oś , naruszyła prawo unijne.
W celu zapewnienia zgodność krajowych przepisów z unijnymi regulacjami została podjęta ustawa z 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która dopuszcza na drogach publicznych w Polsce ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton – bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Ruch ten będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy ale tylko w określonych przypadkach.
Ustawa ta otwiera drogę polskim przewoźnikom do żądania zwrotu kar pieniężnych jakie ponieśli w związku z brakiem zezwolenia na poruszanie się po drogach publicznych o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton lu 10 ton lecz nie więcej niż 11,5 tony lub wykonywali przewóz niezgodnie z warunkami tego zezwolenia. Co więcej przepisy zakładają, że zwrot kary nastąpi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

młotek sędziowski

 

 

Jak dochodzić zwrotu kar?

Przewoźnicy, którzy ponieśli kary pieniężne mogą żądać wznowienia postępowań, na podstawie których nałożono na nich kary i wnosić o ich uchylenie. Niezbedne jest złożenie stosownej skargi.

Wznowienia można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Wżne jest zachowanie terminu.

 

W jakim terminie można dochodzić zwrotu?


W przypadku gdy sprawa zakończyła ostateczną decyzją organu administracji skargę o wznowienie postępowania można wnosić jedynie w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.
Natomiast przewoźnik, który zaskarżył decyzję do sądu administracyjnego może wznowić postępowanie sądowe w dłuższym terminie – do 26 kwietnia 2021 r.

 

Za jaki okres można dochodzić zwrotu?

Przepisy dopuszczają dochodzenie zwrotu kar nałożonych w zakresie przejazdu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

Pomimo wprowadzenia korzystnych przepisów przedsiębiorcy, którzy nie złożą stosownej skargi do odpowiednich organów bądź przekroczą termin stracą prawo do zwrotu niesłusznie zapłaconych kar.

Zorientowani na cel